top of page

MÜÜGITINGIMUSED - PRIVAATSUSPOLIITIKA - KÜPSISED

Küpsiste kasutamise põhimõtted, privaatsuspoliitika

MÜÜGITINGIMUSED

1. Ettevõtja 

LM Holders OÜ, ettevõtte aadress Luige 4, Kadrina, 45201 Kadrina vald, Lääne-Virumaa (edaspidi Müüja), ning kliendi ärisuhete reguleerimise eesmärgil rakenduvad alltoodud tingimused www.puudest.com kodulehel ja email: info@puudest.ee tehtud tellimustele.

2. LM Holders OÜ kodulehe www.puudest.com ja emaili: info@puudest.ee teel tehtud tellimuste toimimise põhimõtted

2.1. Toote tellimine

2.1. Tellimusi võetakse vastu aadressil https://www.puudest.com/kontaktid-tellimine kontaktvormi „Tellimine“ täitmisel. Samuti saab teostada tellimusi emaili teel, saates kirja info@puudest.ee meilile.

2.2. Kodulehel www.puudest.com on toodete detailsed kirjeldused, omadused, hinnad, materjalid jne.

2.3. Klient tellib toote vastavalt lähtudes veebilehel avaldatud informatsioonist, tuues välja mh toote suuruse, info klaasi ja puitosa kohta ning vajadusel muu info ning tellitavate toodete koguse.

3.  Tellimuse esitamise protsess

Tellimuse esitamise protsess koosneb järgnevatest etappidest:

3.1. Klient valib tootevalikust soovitud toote(d) ning lehel https://www.puudest.com/kontaktid-tellimine täidab vormi „Tellimuse edastamine“.

3.2. Müüja saadab peale Kliendi poolt tellimuse saatmist Kliendile kinnituskirja, mis sisaldab tellitud toote infot, eeldatavat tarneaega ja makseinfot. Ostuleping jõustub, kui Klient ei tühista sooritatud tellimust, saates sellekohase info Müüjale.

3.3. Müüja ja Kliendi vaheline Ostuleping on jõustunud, kui Klient 1 päeva jooksul ei tühista sooritatud tellimust. Tellimusega mittenõustumisel saadab Klient Müüjale tellimusest loobumise info emailile info@puudest.ee.

3.3. Tellitud toote eest tasumine toimub arve alusel enne toote Kliendile kohaletoimetamist.

3.4. Käesolevad tingimused/toimingud ei riku kliendi tagastusõigust.

3.5. Tellimust või tarnet puudutavate küsimuste korral võib Müüja kliendiga telefoni (kui klient on telefoninumbri edastanud) või e-posti teel ühendust võtta. Telefoninumbrit ja e-posti aadressi kasutatakse vaid tellimuse ja tarne töötlemise eesmärkidel.

4. Hinnad

4.1. Veebilehel on toodud brutohinnad eurodes; hinnad sisaldavad käibemaksu.  Tellimuse esitamise hetkel veebilehel kuvatud hind on lõplik ning kliendile siduv.

4.2. LM Holders OÜ jätab endale õiguse veebipoes toodud hindu igal ajal muuta, lisada uut kaupa, viia läbi ning tühistada kodulehel olevaid kampaaniaid, muuta reklaamikampaaniate tingimusi vastavalt  kehtivale õigusele.

5. Tellitud kauba saadavus

Kõik müügil olevad tooted on laos saadavad. Erandkorras võib toodete tarneaeg kujuneda pikemaks, kui tooted on laost otsas. Antud olukorrast teavitatakse sellest klienti ning saadetakse info pikemast tarneajast.

6. Tellimuse kätte toimetamine ning tellimuse täitmise aeg

6.1. Kauba saatmiskulud sisalduvad toote hinnas. Tooteid tarnitakse Eesti piires. Saadetised jõuavad üldjuhul kliendi määratud sihtpunkti 1-3 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest.

6.2. Tellitud kaup tarnitakse kas Müüja poolt või kullerfirma vahendusel.

7. Tellimuse eest tasumine

7.1.  Tellimuse eest tasumine toimub arve alusel. Müüja saadab enne toote tarnet Kliendile arve. Makse peab laekuma Müüjale enne toode kättesaamist.

8. Toote tagastamine, lepingust taganemine

8.1. Pärast tellimuse kättesaamist on kliendil õigus sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul, alates toote kättesaamisest. Taganemisõigus ei kohaldu, kui kliendiks on juriidiline isik ja kui klient on teinud eritellimuse (vastavalt kliendi soovile, spetsifikatsioonile tehtud tellimused on eritellimused).
14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud toodet kasutada muul viisil kui on vajalik toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.
Kui toodet on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Müüjal õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt toote väärtuse vähenemisele.
8.2. Toote tagastamiseks tuleb esitada toote ostmisest taganemise sooviavaldus ning saata see e-posti aadressile info@puudest.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
Toote tagastamise kulud kannab Klient, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv toode asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).
Klient peab toote tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud toote vedajale.

8.3. Müüja tagastab tagastatava toote kättesaamisel või kui Klient on esitanud tõendi, et on toote tagasi saatnud, sõltuvalt sellest kumb toimus varem, kui mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kliendilt lepingu alusel saadud tellimuse summa, kliendi poolt edastatud kontole.
8.4. Tagastusõigus kehtib vaid juhul, kui kaup tagastatakse originaalkujul, kahjustamata ning originaalpakendis ning tagastatavat kaupa on kasutatud vaid toote olemuse, omaduste ja toimimise väljaselgitamiseks.

9. Vääramatu jõud

9.1. LM Holders OÜ ei vastuta tekitatud kahju või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida LM Holders OÜ ei saanud mõjutada või ette näha.

10. Pretensioonide esitamise kord

10.1. LM Holders OÜ vastutab kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba toote üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates toote üleandmisest kliendile. Sellest esimese kuue kuu jooksul toote üleandmisest kliendile eeldatakse, et puudus oli olemas juba toote üleandmise ajal.

10.2.Kliendil on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Müüja poole, saates e-kirja aadressile info@puudest.ee või helistada telefonil: +372 5523 869.

Pretensioonis tuleb ära märkida:

1) Ostja nimi ja kontaktandmed;

2) Kaebuse esitamise kuupäev;

3) Toote puudus;

4) LM Holders’le esitatav nõue;

5) Viidata tuleb tehingu sooritamist või garantiid tõendavale dokumendile või lisada selle koopia kaebusele.

LM Holders OÜ vastab pretensioonile kirjalikult 15 päeva jooksul pärast Kliendipoolse pretensiooni kättesaamist. Kui LM Holders’il ei ole võimalik 15 päeva jooksul Kliendile pretensioonile vastata, teatatakse sellest kirjalikult koos põhjenduse ja tähtajaga, mis ajaks vastus saadetakse.

10.3. LM Holders OÜ ei vastuta Kliendi süül toote puuduste tekkimise eest, puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase hoiustamise või kasutamise tulemusena (kasutusjuhendis toodud juhiseid eirates). Puuduste hulka arvestatakse toote puudusi, kuid mitte tootepakendi puudusi.

10.4. Juhul kui toode ei vasta lepingutingimustele, tal esineb puudusi või rikkeid, on Kliendil õigus nõuda toote parandamist või asendamist. Juhul, kui toote parandamine või asendamine ei ole võimalik, ebaõnnestub või põhjustab Kliendile põhjendamatuid ebamugavusi, on Kliendil õigus lepingust taganeda ja nõuda raha tagastamist.

10.5. Kohtuvälise lahendi leidja internetipõhiste tarbijavaidluste lahendamisel  vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu (EL) määrusele 524/2013.

10.6. Kui Klient ja LM Holders OÜ ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on kliendil võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole.

11. Isikuandmete kaitse ja turvalisus

Tutvuge isikukaitse tingimustega lähemalt meie privaatsuspoliitikas.

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Isikuandmete kaitse ja turvalisus

LM Holders OÜ Privaatsuspoliitikas on ära kirjeldatud isikuandmete töötlemise tingimused isikuandmete töötlemise kord, sealhulgas isikuandmed, mida LM Holders OÜ töötleb, isikuandmete töötlemise alused, põhimõtted ja eesmärgid, andmesubjekti õigused ja LM Holders OÜ kohustused isikuandmete töötlemisel ning turvameetmed isikuandmete kaitseks.

1. Vastutav töötleja

Isikuandmete vastutav töötleja on LM Holders OÜ, Luige 4, Kadrina 45201 Kadrina vald, Lääne-Virumaa.

2. Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

LM Holders OÜ töötleb isikuandmeid vastavalt kehtivatele õigusaktidele kliendi nõusolekul.

Isikuandmeid (isikuandmete kaitse seaduse tähenduses) kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja toodete kohaletoimetamiseks.

Klient ei ole kohustatud andma LM Holders OÜ’le luba isikuandmete töötlemiseks, kuid antud loata ei ole võimalik lepingut ega tellimusi täita.

3. Milliseid isikuandmeid töödeldakse 

-        nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

-        kauba kohaletoimetamise aadress;

-        kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed;

LM Holders OÜ poolt töödeldavate Kliendi isikuandmete täpne koosseis sõltub sellest, milliseid isikuandmeid Klient LM Holders OÜ’le avaldab.

4. Õiguslik alus, turvalisus ja andmetele ligipääs

LM Holders OÜ on kohustatud isikuandmeid töötlema, sealhulgas isikuandmeid koguma, edastama ja säilitama vastavuses  isikuandmete kaitse seaduses toodud nõuetele ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määruses (EL) nr 2016/679 ja teistes asjakohastes õigusaktides sätestatud korras, eesmärkidel ja tingimustel.  

Isikuandmeid hoitakse LM Holders andmebaasides ja juurdepääs isikuandmete andmebaasile on üksnes LM Holders OÜ töötajatel, kes on saanud vajaliku juhendamise andmebaasi kasutamiseks ning omavad andmebaasis selleks neile antud õigusi.

5. Andmete edastamine kolmandatele isikutele

Kui Klient soovib toote tellimisel Müüja poolset transporditeenust toote kohaletoimetamiseks Kliendi poolt määratud aadressile, siis edastatakse Müüja poolt transporditeenuse osutajale Kliendi kontaktandmed ja tarneaadress.

LM Holders OÜ ei avalda isikuandmeid kolmandale poolele, välja arvatud juhul, kui selleks on otsene seadusest tulenev kohustus (näiteks kohtu või kohtueelse menetleja nõudel) või põhjendatud vajadus.

6. Säilitamine

LM Holders OÜ salvestab ja säilitab kõik Kliendi poolt esitatud isikuandmed seni kuni see on vajalik LM Holders OÜ õiguste kaitsmiseks, õigusaktides toodud nõuetele.

Isikustatud päringute ja/või tehingutega seotud isikuandmeid säilitatakse mitte vähem, kui 7 aastat viimasest tehingust teenusepakkujaga tulenevalt raamatupidamisseaduses olevast kohustusest tehinguid tõendada.

7. Isikuandmete kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel (info@puudest.ee).
Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

 

Infotelefon +372 5523 869

 E-mail: info@puudest.ee

KÜPSISED

Mis on küpsis? Kas ja milliseid küpsised Puudest oma veebilehtedel kasutab? Mis eesmärkidel? Kas ja kuidas saad Sa küpsiste kasutamist muuta ja valida?

Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel Sinu arvutisse või muusse seadmesse (näiteks telefoni). Tekstifail sisaldab teavet, mida kasutatakse kindla veebisaidi külastajate kasutajakogemuse parandamiseks. Küpsised võimaldavad Puudestil pakkuda, arendada ja kaitsta Puudesti teenuseid ning tagada, et meie pakkumused vastaksid paremini Sinu vajadustele, samuti tagada mugavam ja turvalisem kasutajakogemus. Küpsised ise kasutaja arvutist informatsiooni ei loe ega internetiavarustesse ei saada.

 

Puudest kasutab kahte liiki küpsiseid: püsi- ja seansiküpsiseid. Need erinevad kasutuseesmärgi ja talletamisaja poolest.

Seansiküpsised salvestuvad üksnes ajutiselt veebilehe külastamise ajaks. Seansiküpsiseid kasutab Puudest statistika, analüüsi jaoks meelde jätmiseks.

Püsiküpsised salvestuvad mingiks kindlaks ajaperioodiks, kuid soovi korral saad Sa need ise seadmest kustutada. Püsiküpsiste eesmärkideks on:
- Veebilehitseja tuvastamine – küpsised, mis võimaldavad veebilehitseja äratundmist ja turvalisemat veebisaidi kasutust.
- Teenuse pakkumine ja korrashoid – küpsised, mis toetavad Puudest teenuste osutamist.
- Veebilehtede turvalisus ja teenuste terviklikkus – küpsised, mis aitavad teenuseid kujundada ja parimat kasutuskogemust luua.
- Kasutajastatistika ja -analüüs – küpsised, mis annavad teavet selle kohta, kuidas ja kui tihti Puudest veebilehti kasutatakse, missugused on kasutajarühmad ja milliseid otsingutööriistu kasutatakse. Küpsisestatistikat võidakse hankida ka seotud veebilehtedelt.
- Teenuste pakkumine ja kasutajate vajaduste analüüs – küpsised, mis aitavad välja arendada Sinu vajadustele kõige paremini vastavaid pakkumusi.
 

Kui Sa need küpsised enda veebilehitsejast kustutad, kohtleb Google Analytics Sind järgmisel külastusel kui uut külastajat.

 

Aja jooksul võib Puudest küpsiseid teenuse kvaliteedi parandamiseks uuendada ja kohandada.

 

Kui Sa ei soovi, et Sinu seadmetes kasutatakse küpsiseid, saad Sa muuta oma veebilehitseja turvasätteid. Sealt saad muuta küpsiste salvestumisest teavitamise seadeid või kõik küpsised ära blokeerida. Samuti saad kustutada kõik Sinu seadmesse salvestunud küpsised. Kõikide küpsiste blokeerimisel ei pruugi aga mõned veebilehe funktsionaalsused toimida.

bottom of page